sobota, 31 października 2015

Nowość!!! E-podęczniki!!!

Zapraszamy wszystkich słuchaczy do odwiedzania naszej biblioteki elektronicznej i korzystania z darmowych podręczników do przedmiotów zawartych w planie nauczania.

E-podręczniki  - otwórz

piątek, 30 października 2015

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „nowej” formule obowiązująca w roku szkolnym 2015/2016

Uwaga absolwencie!!!

Zapraszamy wszystkich absolwentów szkół średnich do zapoznania się naszą ofertą edukacyjną w Publicznej Szkole Policealnej w Raciążu. Proponujemy Państwu wiele kierunków kształcenia takich jak:

  • Opiekun medyczny
  • Opiekunka dziecięca
  • Terapeuta zajęciowy
  • Technik turystyki wiejskiej
  • Technik bezpieczeństwa i higieny pracy
  • Technik pojazdów samochodowych
  • Technik usług kosmetycznych


oraz inne.

Zapraszamy do odwiedzania naszej strony www.storaciaz.strefa.pl

ROZPORZĄDZENIE MEN Z DNIA 20 SIERPNIA 2010

Frekwencja wymagana od słuchaczy szkół dla dorosłych

Nowe przepisy nakładają na dyrektora szkoły dla dorosłych obowiązek skreślenia z listy słuchacza, który opuścił w danym semestrze więcej niż 50% godzin przeznaczonych na obowiązkowe zajęcia edukacyjne przewidziane w szkolnym planie nauczania lub obowiązkowe konsultacje. Dotyczy to także słuchaczy, którzy nie zdali wszystkich egzaminów semestralnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych przewidzianych w szkolnym planie nauczania.

Aby posiadać status słuchacza szkoły należy wykazać 50% obecności na obowiązkowych zajęciach dydaktycznych. W przeciwnym razie, szkoła nie będzie wystawiać zaświadczeń do ZUSu, MOPSu i innych instytucji, a także będzie zobligowana do informowania ww. instytucji o nieuczęszczaniu słuchaczy na zajęcia w wymaganym minimalnym wymiarze godzin. Nieobecności na zajęciach mogą też skutkować skreśleniem z listy słuchaczy. Co więcej, w przypadku kiedy słuchacz pobrał świadczenie pieniężne z powyższych instytucji, a następnie okaże się, że nie uczestniczył w zajęciach dydaktycznych, będzie zobowiązany do zwrotu tych pieniędzy wraz z odsetkami.

Zmiany MEN - pobierz